Política de protecció de dades CELRÀ GESTIONS S.L.U.

D’una part, a partir d’ara l’anomenat el client.

I d’altra part, CELRÀ GESTIONS, S.L.U., amb número de NIF B17947052, domiciliada a Carretera Palamós, 52 de 17460, Celrà (GIRONA), a partir d’ara anomenat el prestador de serveis administratius.

MANIFESTEN

Que el prestador de serveis administratius podrà assessorar el client sobre els tràmits, però en tot moment serà el client qui decideixi sobre els mateixos, de manera que el prestador de serveis s’abstindrà de cap decisió i de la representació del client en referència els tràmits. Tota tasca encomanada al prestador de serveis davant de tercers es presumirà com a ordre directa del client, amb el seu total coneixement i consentiment.

CLÀUSULES

 1. L’objecte del contracte és la prestació de serveis administratius per part del prestador dels serveis al client. És per això que el client autoritza el prestador de serveis administratius a tenir accés a les seves dades personals per tal de realitzar els serveis sol·licitats.
 2. El client faculta per tenir accés a la descàrrega i emmagatzemant del corresponent certificat electrònic al prestador de serveis administratius, quan així sigui necessari, així com la pertinent utilització d’aquest per tal d’accedir a les dades personals i realitzar les gestions corresponents a les webs de les Institucions Públiques que el client requereixi.
 3. El client, a petició del prestador de serveis, facilitarà tota aquella documentació que tingui o pugui tenir relació amb la consulta, assessorament, i/o qualsevol gestió requerida, així com tota la documentació per posteriorment realitzar el tràmit encomanat, amb la intenció d’obtenir un resultat efectiu i fefaent de l’assumpte requerit.
 4. A efectes dels requeriments del client, respecte de tasques encomanades específicament al prestador de serveis, aquest podrà sol·licitar i el client concedir poders de representació tan amplis como sigui necessari per tal que el prestador de serveis representi al client davant de terceres persones físiques i/o jurídiques, i/o qualsevol entitat pública o semipública, independentment de la seva naturalesa o denominació que sigui menester per a la tramitació i/o consecució de totes aquelles actuacions encarregades pel client, independentment del seu resultat.
 5. El prestador de serveis s’obliga a guardar absoluta confidencialitat sobre tota la informació recollida del client, així com el seu emmagatzemant podent només utilitzar aquesta informació per al compliment de les tasques sol·licitades pel client. Un cop extingit el present contracte o passat 5 anys, s’haurà de retornar tota la documentació al client o en el seu cas, destrucció, prèvia comunicació al client, quan aquest no requereixi o refusi aquest retorn, tot això a l'empara de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 6. Que aquest contracte i la conseqüent manifestació d’acceptació dels serveis queden amb validesa i sense cap alteració per a posteriors serveis i tràmits prestats.

PROTECCIÓ DE DADES:

 • El responsable del tractament i tot el seu personal es compromet a utilitzar les dades personals objecte de tractament, o aquelles que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquesta comanda. En cap cas podrà utilitzar les dades per a les seves pròpies finalitats.
 • No comunicar les dades a tercers, llevat que es compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en els casos legalment admissibles.
 • El processador podrà comunicar les dades a altres encarregats del mateix responsable del tractament, d'acord amb les instruccions del responsable del tractament. En aquest cas, el responsable identificarà, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per procedir a la comunicació.
 • Mantenir el deure de secret respecte de les dades personals a les quals hagi tingut accés en virtut d'aquesta ordre, fins i tot després de la finalització del seu objecte.
 • Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir amb les mesures de seguretat corresponents, de les quals han de ser degudament informades.
 • Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de l'obligació.
 • Garantir la formació necessària en la protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.
 • Assistir al responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades.
 • Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i no siguin objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant el responsable del tractament, haurà de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic del Responsable del Tractament. La comunicació s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altra informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud.
 • Dret a la informació. Correspon al responsable facilitar el dret a la informació en el moment de la recollida de dades.
 • Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per a la realització d'auditories o inspeccions realitzades pel responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
 • El gerent implementarà les mesures de seguretat d'acord amb la seva avaluació de riscos. En qualsevol cas, ha d'implementar mecanismes per:
   • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
   • Restablir la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incidència física o tècnica.
   • Verificar, avaluar i avaluar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.