Nova ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni

20/03/2023

És una ajuda que consisteix en un pagament únic de 200 euros, per a les persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni, que durant el 2022 hagin estat assalariats, autònoms, o beneficiaris de la prestació o subsidi d'atur.

Poden demanar aquesta ajuda aquelles persones que, el 2022:

  • Tinguin residència habitual a Espanya
  • Hagin realitzat una activitat per compte propi o aliè pel qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.
  • Hagin estat beneficiaris de la prestació o subsidi d'atur.
  • No superin 27.000 euros íntegres de rendes i 75.000 euros de patrimoni a 31 de desembre de 2022 (descomptant l'habitatge habitual).

Per al càlcul s'han de sumar les rendes i el patrimoni de les següents persones que convisquin al mateix domicili.

No tenen dret a l'ajuda qui, a 31 de desembre de 2022:

  • Percebin l'Ingrés Mínim Vital
  • Percebin una pensió abonada pel Règim General o els Règims Especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l'Estat, així com els qui percebin prestacions anàlogues de les mutualitats de previsió social alternatives al RETA (Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms).

Tampoc no tenen dret a l'ajuda, si durant el 2022, alguna de les següents persones que convisquin al mateix domicili:

  • Fossin administradors de dret d'una societat mercantil que no hagués cessat en la seva activitat a 31 de desembre de 2022, o fossin titulars de valors representatius de la participació en fons propis d'una societat mercantil.
  • Aquesta ajuda pot sol·licitar-se des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2023.

No, no s'ha d'aportar cap documentació.

L'ajuda s'abonarà mitjançant transferència bancària.

És necessari indicar un compte bancari titularitat del sol·licitant per poder efectuar el pagament de l'ajuda. El termini per ingressar l'ajuda és de 3 mesos comptats a partir de la data d'acabament del termini per presentar el formulari (30 de juny de 2023).

Transcorregut el termini de tres mesos des de l'acabament del termini de presentació del formulari sense haver-se efectuat el pagament, la sol·licitud podrà entendre's desestimada.